Responsive image

Е-БИБЛИОТЕКА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ


Прикажи во .pdf .xls
Број на ставки: 740
Акција Инвентарен број Автор Заглавие Област Година
Прикажи детали 1 Прв национален извештај на РМ кон УНФЦЦЦ Климатски промени 2003
Прикажи детали 3 Second national communication on climate change Климатски промени 2008
Прикажи детали 4 3 Национален план за климатски промени Климатски промени 2014
Прикажи детали 2 Втор национален план за климатски промени Климатски промени 2008
Прикажи детали 5 The New Encyclopaedia Britannica 1 Општо 1994
Прикажи детали 6 The New Encyclopaedia Britannica 2 Општо 1994
Прикажи детали 7 The New Encyclopaedia Britannica 3 Општо 1994
Прикажи детали 8 The New Encyclopaedia Britannica 4 Општо 1994
Прикажи детали 9 The New Encyclopaedia Britannica 5 Општо 1994
Прикажи детали 10 The New Encyclopaedia Britannica 6 Општо 1994
Прикажи детали 11 The New Encyclopaedia Britannica 7 Општо 1994
Прикажи детали 12 The New Encyclopaedia Britannica 8 Општо 1994
Прикажи детали 13 The New Encyclopaedia Britannica 9 Општо 1994
Прикажи детали 14 The New Encyclopaedia Britannica 10 Општо 1994
Прикажи детали 15 The New Encyclopaedia Britannica 11 Општо 1994
Прикажи детали 16 The New Encyclopaedia Britannica 12 Општо 1994
Прикажи детали 17 The New Encyclopaedia Britannica 13 Општо 1994
Прикажи детали 18 The New Encyclopaedia Britannica 14 Општо 1994
Прикажи детали 19 The New Encyclopaedia Britannica 15 Општо 1994
Прикажи детали 20 The New Encyclopaedia Britannica 16 Општо 1994

За повеќе информации: Сектор за комуникација со јавност/МЖСПП
тел.3215-503 e-mail: s.gjorgjieva@moepp.gov.mk и skj.mzspp@gmail.com
Responsive image Responsive image