Responsive image

Е-БИБЛИОТЕКА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ


Прикажи во .pdf .xls
Број на ставки: 476
Акција Инвентарен број Автор Заглавие Област Година
Прикажи детали 381 Trends and progress in housing reforms in south eastern europe Општо 2005
Прикажи детали 382 Sourcebook on Economic Instruments for Environmental policy- central and eastern Europe Финансии 1999
Прикажи детали 383 Use of Economic Instruments in Environmental Policy in Central and Eastern Europe Финансии 1994
Прикажи детали 384 The Regional Environmental Reconstruction Program for South Eastern Europe (REReP) Општо 2001
Прикажи детали 385 Progress in Environmental Law Drafting in South Eastern Europe Општо 2005
Прикажи детали 386 Training manual for Environmental Inspectorates in South Eastern Europe Општо 2003
Прикажи детали 387 Highlights of the REReP for South Eastern Europe Општо 2003
Прикажи детали 388 Developing Local and Regional Environmental Action Plans Локална самоуправа 1996
Прикажи детали 389 National Environmental Protection Funds in Central and Eastern Europe Општо 1994
Прикажи детали 390 Environmental Reconstruction and EU Approximation in South Eastern Europe - REReP Highlights 2003-2005 Општо 2005
Прикажи детали 391 Environmental Financing in Central and Eastern Europe 1996-2001 Финансии 2003
Прикажи детали 392 Environmental snapshot of South Eastern Europe - REReP Country Profiles Општо 2006
Прикажи детали 393 Годишен земјоделски извештај 2004 Земјоделство 2005
Прикажи детали 394 16th International Diatom Symposium Почва 2000
Прикажи детали 395 Agronomics Catalogue- Instrumentation for monitoring the agricultural environment Земјоделство 1992
Прикажи детали 396 Workshop on Indicators for Soil Contamination Почва 2001
Прикажи детали 397 Природни одлики, аграрно-просторни обележја и функционална класификација на населбите во сливот на р.Струмица Земјоделство 2000
Прикажи детали 398 Pilot Analysis of Global Ecosystems- Agroecosystems Земјоделство 2001
Прикажи детали 399 Environmental Appraisals for Agricultural and Irrigated Land Development Земјоделство 1996
Прикажи детали 400 Agriculture and the environment in the EU accession countries Земјоделство 2004
Прикажи детали 401 Land Cover Annual topic update 2000 Почва 2001
Прикажи детали 402 Органско лозарство, винарство и овоштарство Земјоделство 2002
Прикажи детали 403 John P.Smol Pollution of Lakes and Rivers Вода 2002
Прикажи детали 404 THE IMPACT OF CLIMATE CHANGE Климатски промени 1993
Прикажи детали 405 Water, Sanitation and Hygiene Standards for Schools in Low-cost Settings Вода 2009
Прикажи детали 406 ХХ Конгрес на сојузот на хемичарите и технолозите на Македонија- Охрид 2008 Општо 2008
Прикажи детали 407 V Конгрес на металурзите на Македонија- Охрид 2008 Општо 2008
Прикажи детали 408 Building the future we want Одржлив развој 2012
Прикажи детали 409 Every breath we take - Improving air quality in Europe Воздух 2013
Прикажи детали 410 Globalisation, environment and you Општо 2011
Прикажи детали 411 Regional international conference: The system "Prespa lakes-ohrid lake" Вода 2013
Прикажи детали 412 Прирачник за работа за прашања поврзани со ЕУ- поглавје 27-животна средина Општо 2012
Прикажи детали 413 Global Biodiversity Assessment Биодиверзитет 1995
Прикажи детали 414 Guidelines for Drinking-water Quality Вода 2011
Прикажи детали 415 Васил Василевски Градски центри Локална самоуправа 1998
Прикажи детали 416 Туристички акционен план на општина Гевгелија и општина Валандово Локална самоуправа 2010
Прикажи детали 417 VIII научна трибина Квантификација на влијанието на антропогените фактори врз животната средина Општо 1997
Прикажи детали 418 Национална програма за постепена редукција на количините на емисии на одредените загадувачки супстани на ниво на Република Македонија Воздух 2012
Прикажи детали 419 Global outlook for ice & snow Вода 2007
Прикажи детали 420 West Balkan environmental core set of indicators 2012 Воздух 2012
Прикажи детали 421 Статистика на животната средина,2015 Општо 2015
Прикажи детали 422 Трајче Стафилов ИЗВЕШТАЈ од извршеното истражување за загадувањето со тешки метали и радиоактивноста предизвикани од РЕК Битола спроведено преку примероци од почва, мов и пепел од подрачјето околу РЕК Битола Почва 2016
Прикажи детали 423 Соња Ристеска, Ана Стојиловска Компаративна анализа на вработувањата во секторот јаглен наспроти секторите на ОИЕ и ЕЕ Климатски промени 2016
Прикажи детали 424 Соња Ристеска, Ана Стојиловска НЕБЕЗБЕДНА енергетска иднина : анализа на достапноста на лигнит во Република Македонија Климатски промени 2015
Прикажи детали 425 ЕНЕРГЕТСКИ можности на Македонија : преглед на можни опции Климатски промени 2014
Прикажи детали 426 СТРАТЕГИЈА за климатски промени: општина Студеничани (2015-2025) Климатски промени 2016
Прикажи детали 427 STRATEGJIA për Ndryshimet Klimatike e Studeniçanit: (2015-2025) Климатски промени 2016
Прикажи детали 428 СТРАТЕГИЈА за климатски промени : општина Маврово и Ростуша: (2015-2025) Климатски промени 2016
Прикажи детали 429 СТРАТЕГИЈА за климатски промени : општина Виница: (2015-2025) Климатски промени 2016
Прикажи детали 430 СТРАТЕГИЈА за климатски промени : општина Боговиње: (2015-2025) Климатски промени 2016
Прикажи детали 431 STRATEGJIA për Ndryshimet Klimatike e Bogovinës: (2015-2025) Климатски промени 2016
Прикажи детали 432 СТРАТЕГИЈА за климатски промени : општина Пехчево: (2014-2020) Климатски промени 2016
Прикажи детали 433 СТРАТЕГИЈА за климатски промени : општина Теарце : (2014-2020) Климатски промени 2016
Прикажи детали 434 STRATEGJIA për Ndryshimet Klimatike e Tearcës 2014-2020 Климатски промени 2016
Прикажи детали 435 СТРАТЕГИЈА за климатски промени : општина Кривогаштани : (2014-2020) Климатски промени 2016
Прикажи детали 436 СТРАТЕГИЈА за климатски промени : општина Богданци : (2014-2020) Климатски промени 2016
Прикажи детали 437 Ана Чоловиќ Лешоска, Александра Бујароска, Методија Велевски Националниот парк “Маврово” и планираните хидро-проекти на неговата територија Климатски промени 2013
Прикажи детали 438 Невена Смилевска Анализа на стратегии во Република Македонија од аспект на прилагоденост кон климатските промени Климатски промени 2012
Прикажи детали 439 Ставовите на македонскиот граѓански сектор за учество на јавноста во програмирањето за 2014-2020 година во Македонија Општо 2012
Прикажи детали 440 БУЏЕТОТ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА-ВОДИЧ ЗА ГРАЃАНИТЕ Финансии 2012
Прикажи детали 441 Public participation experiences from IPA countries Општо 2012
Прикажи детали 442 Невена Смилевска Прирачник за Натура 2000 Биодиверзитет 2012
Прикажи детали 443 Прирачник за ИПА за граѓанските организации ЕУ 2011
Прикажи детали 444 Драгана Угуровска, Ана Чоловиќ Лешоска ИЗВЕШТАЈ ЗА СОСТОЈБА СО ЖИВА ВО МАКЕДОНИЈА Здравство 2010
Прикажи детали 445 Драгана Угуровска Штетни хемикалии во козметиката, средствата за чистење и играчките Здравство 2010
Прикажи детали 446 Ана Чоловиќ Лешоска Civil society organisations and Instrument for Pre-Accession funds in Macedonia ЕУ 2010
Прикажи детали 447 Благица Радеска и Ана Чоловиќ Лешоска Нафтоводи: Закани наспроти придобивки Општо 2008
Прикажи детали 448 СОСТОЈБАТА ВО ЕНЕРГЕТИКАТА И ЖИВОТНАТА СРЕДИНА Општо 2007
Прикажи детали 449 Renewable energy case studies from South East Europe Општо 2007
Прикажи детали 450 Марија Јанковска Отпадот не е ѓубре Отпад 2007
Прикажи детали 451 Андријана Славковска; Александра Каракашова Компаративна анализа на законите за генетски модифицирани организми Општо 2006
Прикажи детали 452 Стопиран развој: енергетска ефикасност и обновливи енергетски извори на Балканот Општо 2005
Прикажи детали 453 Ана Чоловиќ Лешоска Прирачник за градоначалници за управување со отпадот Отпад 2005
Прикажи детали 454 Ана Чоловиќ и Марија Јанковска Оцена на влијанието врз животната средина- До каде сме? Општо 2004
Прикажи детали 455 Ана Чоловиќ Лешоска Преглед на сообраќајот во Македонија Транспорт 2004
Прикажи детали 456 Странски искуства во управувањето со отпадот Отпад 2004
Прикажи детали 457 Ана Чоловиќ Лешоска Комплетен извештај- Обиколен пат на Скопје Општо 2003
Прикажи детали 458 Доц. д-р Лилјана Колева-Гудева и Драги Јанев Од органски отпад до органски компост Отпад 2008
Прикажи детали 459 Nature and adventure Природа 2013
Прикажи детали 460 Rural beauty Природа 2013
Прикажи детали 461 Прв двогодишен ажуриран извештај за климатски промени Климатски промени 2015
Прикажи детали 462 Summary report on the technical analysis of the first biennial update report of the former Yugoslav Republic of Macedonia submitted on 26 February 2015 Климатски промени 2015
Прикажи детали 463 Прв двогодишен ажуриран извештај за климатски промени First Biennial Update Report on Climate Change Климатски промени 2015
Прикажи детали 464 Ублажување на климатските промени во секторите згради, транспорт и снабдување со енергија Климатски промени 2014
Прикажи детали 465 Neven Duić Policy paper for determination of potential national greenhouse gas emission limitation/reduction targets Климатски промени 2014
Прикажи детали 466 Драгана Бојовиќ Ниво на перцепција и информираност за климатските промени: Електронско истражување на мислењето на граѓаните на Република Македонија Климатски промени 2014
Прикажи детали 467 Анализа на проекти од централната област: КЛИМАТСКИ ПРОМЕНИ 2005 – 2014 во Република Македонија Климатски промени 2014
Прикажи детали 468 Станислав Колар, Методија Димовски Conceptual Framework for Monitoring, Reporting and Verification (MRV) of Climate Change Mitigation Actions in Macedonia Климатски промени 2014
Прикажи детали 469 National Inventory Report Климатски промени 2014
Прикажи детали 470 Sophia Huyer, Marija Risteska Gender and Climate Change in Macedonia Климатски промени 2014
Прикажи детали 471 Национални придонеси кон климатските промени: Поднесок на Република Македонија Климатски промени 2017
Прикажи детали 471 Наташа Марковска, Глигор Каневче, Александар Дединец, Верица Тасеска Ѓоргиевска Национaлни придонеси кон климатските промени - Република Македонија - Аналитички документ Климатски промени 2015
Прикажи детали 472 Толковен речник за климатски промени:Climate Change Glossary Климатски промени 2007
Прикажи детали 473 Трет национален план за климатски промени-Извршно резиме Климатски промени 2014
Прикажи детали 474 National Inventory Summary Report:Preparation of the GHG Inventory for the Third National Communication to the UNFCCC Климатски промени 2013
Прикажи детали 475 Сценарија за климатски промени за Македонија Климатски промени 2012

За повеќе информации: Сектор за комуникација со јавност/МЖСПП
тел.3215-503 e-mail: s.gjorgjieva@moepp.gov.mk и skj.mzspp@gmail.com
Responsive image Responsive image