Responsive image

Е-БИБЛИОТЕКА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ


Прикажи во .pdf .xls
Број на ставки: 565
Акција Инвентарен број Автор Заглавие Област Година
Прикажи детали 401 Land Cover Annual topic update 2000 Почва 2001
Прикажи детали 402 Органско лозарство, винарство и овоштарство Земјоделство 2002
Прикажи детали 403 John P.Smol Pollution of Lakes and Rivers Вода 2002
Прикажи детали 404 THE IMPACT OF CLIMATE CHANGE Климатски промени 1993
Прикажи детали 405 Water, Sanitation and Hygiene Standards for Schools in Low-cost Settings Вода 2009
Прикажи детали 406 ХХ Конгрес на сојузот на хемичарите и технолозите на Македонија- Охрид 2008 Општо 2008
Прикажи детали 407 V Конгрес на металурзите на Македонија- Охрид 2008 Општо 2008
Прикажи детали 408 Building the future we want Одржлив развој 2012
Прикажи детали 409 Every breath we take - Improving air quality in Europe Воздух 2013
Прикажи детали 410 Globalisation, environment and you Општо 2011
Прикажи детали 411 Regional international conference: The system "Prespa lakes-ohrid lake" Вода 2013
Прикажи детали 412 Прирачник за работа за прашања поврзани со ЕУ- поглавје 27-животна средина Општо 2012
Прикажи детали 413 Global Biodiversity Assessment Биодиверзитет 1995
Прикажи детали 414 Guidelines for Drinking-water Quality Вода 2011
Прикажи детали 415 Васил Василевски Градски центри Локална самоуправа 1998
Прикажи детали 416 Туристички акционен план на општина Гевгелија и општина Валандово Локална самоуправа 2010
Прикажи детали 417 VIII научна трибина Квантификација на влијанието на антропогените фактори врз животната средина Општо 1997
Прикажи детали 418 Национална програма за постепена редукција на количините на емисии на одредените загадувачки супстани на ниво на Република Македонија Воздух 2012
Прикажи детали 419 Global outlook for ice & snow Вода 2007
Прикажи детали 420 West Balkan environmental core set of indicators 2012 Воздух 2012
Прикажи детали 421 Статистика на животната средина,2015 Општо 2015
Прикажи детали 422 Трајче Стафилов ИЗВЕШТАЈ од извршеното истражување за загадувањето со тешки метали и радиоактивноста предизвикани од РЕК Битола спроведено преку примероци од почва, мов и пепел од подрачјето околу РЕК Битола Почва 2016
Прикажи детали 423 Соња Ристеска, Ана Стојиловска Компаративна анализа на вработувањата во секторот јаглен наспроти секторите на ОИЕ и ЕЕ Климатски промени 2016
Прикажи детали 424 Соња Ристеска, Ана Стојиловска НЕБЕЗБЕДНА енергетска иднина : анализа на достапноста на лигнит во Република Македонија Климатски промени 2015
Прикажи детали 425 ЕНЕРГЕТСКИ можности на Македонија : преглед на можни опции Климатски промени 2014
Прикажи детали 426 СТРАТЕГИЈА за климатски промени: општина Студеничани (2015-2025) Климатски промени 2016
Прикажи детали 427 STRATEGJIA për Ndryshimet Klimatike e Studeniçanit: (2015-2025) Климатски промени 2016
Прикажи детали 428 СТРАТЕГИЈА за климатски промени : општина Маврово и Ростуша: (2015-2025) Климатски промени 2016
Прикажи детали 429 СТРАТЕГИЈА за климатски промени : општина Виница: (2015-2025) Климатски промени 2016
Прикажи детали 430 СТРАТЕГИЈА за климатски промени : општина Боговиње: (2015-2025) Климатски промени 2016
Прикажи детали 431 STRATEGJIA për Ndryshimet Klimatike e Bogovinës: (2015-2025) Климатски промени 2016
Прикажи детали 432 СТРАТЕГИЈА за климатски промени : општина Пехчево: (2014-2020) Климатски промени 2016
Прикажи детали 433 СТРАТЕГИЈА за климатски промени : општина Теарце : (2014-2020) Климатски промени 2016
Прикажи детали 434 STRATEGJIA për Ndryshimet Klimatike e Tearcës 2014-2020 Климатски промени 2016
Прикажи детали 435 СТРАТЕГИЈА за климатски промени : општина Кривогаштани : (2014-2020) Климатски промени 2016
Прикажи детали 436 СТРАТЕГИЈА за климатски промени : општина Богданци : (2014-2020) Климатски промени 2016
Прикажи детали 437 Ана Чоловиќ Лешоска, Александра Бујароска, Методија Велевски Националниот парк “Маврово” и планираните хидро-проекти на неговата територија Климатски промени 2013
Прикажи детали 438 Невена Смилевска Анализа на стратегии во Република Македонија од аспект на прилагоденост кон климатските промени Климатски промени 2012
Прикажи детали 439 Ставовите на македонскиот граѓански сектор за учество на јавноста во програмирањето за 2014-2020 година во Македонија Општо 2012
Прикажи детали 440 БУЏЕТОТ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА-ВОДИЧ ЗА ГРАЃАНИТЕ Финансии 2012
Прикажи детали 441 Public participation experiences from IPA countries Општо 2012
Прикажи детали 442 Невена Смилевска Прирачник за Натура 2000 Биодиверзитет 2012
Прикажи детали 443 Прирачник за ИПА за граѓанските организации ЕУ 2011
Прикажи детали 444 Драгана Угуровска, Ана Чоловиќ Лешоска ИЗВЕШТАЈ ЗА СОСТОЈБА СО ЖИВА ВО МАКЕДОНИЈА Здравство 2010
Прикажи детали 445 Драгана Угуровска Штетни хемикалии во козметиката, средствата за чистење и играчките Здравство 2010
Прикажи детали 446 Ана Чоловиќ Лешоска Civil society organisations and Instrument for Pre-Accession funds in Macedonia ЕУ 2010
Прикажи детали 447 Благица Радеска и Ана Чоловиќ Лешоска Нафтоводи: Закани наспроти придобивки Општо 2008
Прикажи детали 448 СОСТОЈБАТА ВО ЕНЕРГЕТИКАТА И ЖИВОТНАТА СРЕДИНА Општо 2007
Прикажи детали 449 Renewable energy case studies from South East Europe Општо 2007
Прикажи детали 450 Марија Јанковска Отпадот не е ѓубре Отпад 2007
Прикажи детали 451 Андријана Славковска; Александра Каракашова Компаративна анализа на законите за генетски модифицирани организми Општо 2006
Прикажи детали 452 Стопиран развој: енергетска ефикасност и обновливи енергетски извори на Балканот Општо 2005
Прикажи детали 453 Ана Чоловиќ Лешоска Прирачник за градоначалници за управување со отпадот Отпад 2005
Прикажи детали 454 Ана Чоловиќ и Марија Јанковска Оцена на влијанието врз животната средина- До каде сме? Општо 2004
Прикажи детали 455 Ана Чоловиќ Лешоска Преглед на сообраќајот во Македонија Транспорт 2004
Прикажи детали 456 Странски искуства во управувањето со отпадот Отпад 2004
Прикажи детали 457 Ана Чоловиќ Лешоска Комплетен извештај- Обиколен пат на Скопје Општо 2003
Прикажи детали 458 Доц. д-р Лилјана Колева-Гудева и Драги Јанев Од органски отпад до органски компост Отпад 2008
Прикажи детали 459 Nature and adventure Природа 2013
Прикажи детали 460 Rural beauty Природа 2013
Прикажи детали 461 Прв двогодишен ажуриран извештај за климатски промени Климатски промени 2015
Прикажи детали 462 Summary report on the technical analysis of the first biennial update report of the former Yugoslav Republic of Macedonia submitted on 26 February 2015 Климатски промени 2015
Прикажи детали 463 Прв двогодишен ажуриран извештај за климатски промени First Biennial Update Report on Climate Change Климатски промени 2015
Прикажи детали 464 Ублажување на климатските промени во секторите згради, транспорт и снабдување со енергија Климатски промени 2014
Прикажи детали 465 Neven Duić Policy paper for determination of potential national greenhouse gas emission limitation/reduction targets Климатски промени 2014
Прикажи детали 466 Драгана Бојовиќ Ниво на перцепција и информираност за климатските промени: Електронско истражување на мислењето на граѓаните на Република Македонија Климатски промени 2014
Прикажи детали 467 Анализа на проекти од централната област: КЛИМАТСКИ ПРОМЕНИ 2005 – 2014 во Република Македонија Климатски промени 2014
Прикажи детали 468 Станислав Колар, Методија Димовски Conceptual Framework for Monitoring, Reporting and Verification (MRV) of Climate Change Mitigation Actions in Macedonia Климатски промени 2014
Прикажи детали 469 National Inventory Report Климатски промени 2014
Прикажи детали 470 Sophia Huyer, Marija Risteska Gender and Climate Change in Macedonia Климатски промени 2014
Прикажи детали 471 Национални придонеси кон климатските промени: Поднесок на Република Македонија Климатски промени 2015
Прикажи детали 472 Наташа Марковска, Глигор Каневче, Александар Дединец, Верица Тасеска Ѓоргиевска Национaлни придонеси кон климатските промени - Република Македонија - Аналитички документ Климатски промени 2015
Прикажи детали 473 Толковен речник за климатски промени:Climate Change Glossary Климатски промени 2007
Прикажи детали 474 Трет национален план за климатски промени-Извршно резиме Климатски промени 2014
Прикажи детали 475 National Inventory Summary Report:Preparation of the GHG Inventory for the Third National Communication to the UNFCCC Климатски промени 2013
Прикажи детали 476 Сценарија за климатски промени за Македонија Климатски промени 2012
Прикажи детали 477 Љупчо Меловски, Славчо Христов, Владо Матевски Биолошката разновидност и климатските промени Климатски промени 2014
Прикажи детали 478 Драган Ѓорѓев Влијанието на климатските промени врз здравјето на луѓе Климатски промени 2014
Прикажи детали 479 Цветанка Поповска Водните ресурси и предизвикот на климатските промени Климатски промени 2014
Прикажи детали 480 Душко Мукаетов,Зоран Димов,Ордан Чукалиев и др. Земјоделството и предизвиците од климатските промени Климатски промени 2014
Прикажи детали 481 Никола Николов, Љупчо Несторовски Шумарството и климатските промени Климатски промени 2014
Прикажи детали 482 Питер М. Брнс Туризмот и климатските промени Климатски промени 2014
Прикажи детали 483 Михаел Шмит, Брита Рудолф Заштита на културното наследство и климатските промени Климатски промени 2014
Прикажи детали 484 Катерина Костадинова-Даскаловска Социо-економската состојба и предизвиците на климатските промени и намалување на ризиците од катастрофи Климатски промени 2014
Прикажи детали 485 Потенцијал за ублажување на климатските промени во транспортниот сектор во Македонија Биодиверзитет 2012
Прикажи детали 486 Душко Мукаетов Climate change mitigation potential and measures in the sector agriculture Климатски промени 2013
Прикажи детали 487 Ѓорѓи Велевски Climate change mitigation potential: sector waste Климатски промени 2013
Прикажи детали 488 Climate change Mitigation analyses Energy sector Климатски промени 2013
Прикажи детали 489 Квалитет на животната средина во Република Македонија ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2015 Општо 2016
Прикажи детали 490 Квалитет на животната средина во Република Македонија ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2014 Општо 2015
Прикажи детали 491 Извештај за состојба на животната средина во Република Македонија 2013 Општо 2014
Прикажи детали 492 Квалитет на животната средина во Република Македонија ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2011 Општо 2012
Прикажи детали 493 Квалитет на животната средина во Република Македонија ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2010 Општо 2011
Прикажи детали 494 The Habitats Directive Celebrating 20 years of protecting biodiversity in Europe Природа 2012
Прикажи детали 495 Национален Акционен план за ратификација и спроведување на Протоколот за тешки метали, Протоколот за POPs и Гетебуршкиот протокол кон Конвенција за далекусежно прекугранично загадување на воздухот Општо 2010
Прикажи детали 496 Валоризација на природните вредности на Шар Планина и проценка на нивната пазарна вредност Природа 2009
Прикажи детали 497 Валоризација на природните вредности на Планината Беласица Природа 2010
Прикажи детали 498 Студија за валоризација со предлог за формирање на заштитен предел Осоговски Планини Природа 2012
Прикажи детали 499 Драфт физибилити студија за Езерани Природа 2009
Прикажи детали 500 Студијата за ревалоризација на заштитеното подрачје Маврово  Природа 2011
Прикажи детали 501 Студија за валоризација на природните вредности на повеќенаменско подрачје Јасен Природа 2010
Прикажи детали 502 Студија за ревалоризација на прирoдните Вредности на заштитеното подрачје Споменик на природата "Кањон Матка" Природа 2010
Прикажи детали 503 Студија за ревалоризација на прирoдните вредности на заштитеното подрачје Строг природен резерват "Tиквеш" Природа 2010
Прикажи детали 504 FIFTH NATIONAL REPORT to the Convention on Biological Diversity of the Republic of Macedonia Биодиверзитет 2014
Прикажи детали 505 Добра сервисна практика во системите на ладење и климатизација Озон 2016
Прикажи детали 506 ПРИРАЧНИК за сервисирање ладилна техника Озон 2006
Прикажи детали 507 Елиминација на HCFC ладилни средства - прирачник Озон 2011
Прикажи детали 508 Иднината на ладењето и греењето Озон 2015
Прикажи детали 509 Ози Озон заштитник на нашата планета - сликовница за деца Озон 2012
Прикажи детали 510 Национален имплементационен план за редукција и елиментација на POPs во Република Македонија Општо 2004
Прикажи детали 511 Полихлорирани бифенили PCBs – редукција и елиминација Општо 2006
Прикажи детали 512 Urs K. Wagner, Ueli Schneider, Francis De Haas Прирачник за PCB во електрична опрема Општо 2005
Прикажи детали 513 Данка Узунова, Методија Велевски Птиците како индикатори за промените во животната средина Природа 2008
Прикажи детали 514 Осоговските Планини во балканскиот зелен појас Природа 2008
Прикажи детали 515 Акционене план за одржлив развој на Галичник Одржлив развој 2005
Прикажи детали 516 Гордана Попсимонова, Владимир Џабирски, Љупчо Меловски Прирачник за добра земјоделска пракса во Осоговскиот регион Земјоделство 2009
Прикажи детали 517 Природата на Осогово Природа 2008
Прикажи детали 518 III Конгрес на еколозите на Македонија- Книга на апстракти Општо 2007
Прикажи детали 519 МЕЃУНАРОДЕН симпозиум 'Одржлив развој на преспанскиот регион'- Зборник на трудови Одржлив развој 2000
Прикажи детали 520 Отпорно Скопје - Стратегија за климатски промени Климатски промени 2017
Прикажи детали 521 Resilient Skopje - Climate change Strategy Климатски промени 2017
Прикажи детали 522 Shkupi i rezistueshëm - Strategjia e ndryshimeve klimatike Климатски промени 2017
Прикажи детали 523 Николчо Велковски, Влатко Андоновски, Коле Василевски, Иван Минчев СТАРИ-вековни дрвја на Малешевските Планини Шумарство 2016
Прикажи детали 524 СОНЧЕВ СИСТЕМ „НАПРАВИ САМ“ Климатски промени 2015
Прикажи детали 525 Стратегија за развој на туризмот во Источниот плански регион со Акционен план 2016 -2025 Одржлив развој 2015
Прикажи детали 526 Студија за состојбата со потенцијалите за развој на туризмот во Источен плански регион Одржлив развој 2015
Прикажи детали 527 ЕКОЛОГИЈА и стопанисување со шумите во регионот на горниот тек на Брегалница (Малеш) Шумарство 2014
Прикажи детали 528 Пределска разновидност во сливот на реката Брегалница Природа 2015
Прикажи детали 529 Биолошка разновидност во сливот на реката Брегалница Биодиверзитет 2015
Прикажи детали 530 Програма за Енергетска Ефикасност - Општина Штип Климатски промени 2013
Прикажи детали 531 Локален еколошки акционен план - Берово Општо 2003
Прикажи детали 532 Локален акционен план за животна средина - општина Пробиштип Општо 2009
Прикажи детали 533 Локален еколошки акционен план - Македонска Каменица Општо 2008
Прикажи детали 534 Локален акционен план за животна средина: Чешиново - Облешево Општо 2010
Прикажи детали 535 Стратегија за одржлив развој 2006–2011 Општина Берово Одржлив развој 2006
Прикажи детали 536 Извештај за состојбата со заштитените подрaчја во сливот на реката Брегалница Природа 2015
Прикажи детали 537 Национална стратегија за заштита на природата (2017– 2027) -нацрт Природа 2016
Прикажи детали 538 Информативен водич „Биодиверзитетот на Малешевските Планини“ Биодиверзитет 2013
Прикажи детали 539 Илчо Захариев,Николчо Велковски-Георги Гогушев,Михаела Гешева Студија за разумно искористување на еко ресурсите на планините Голак и Влаина Природа 2012
Прикажи детали 540 Студија за состојбата со биолошката разновидност во Република Македонија (прв национален извештај) Биодиверзитет 2003
Прикажи детали 541 Country study for biodiversity of the Republic of Macedonia (first national report) Биодиверзитет 2003
Прикажи детали 542 Стратегија и акционен план за заштита на биолошката разновидност на Република Македонија Биодиверзитет 2004
Прикажи детали 543 Biodiversity Strategy and Action Plan of the Republic of Macedonia Биодиверзитет 2004
Прикажи детали 544 Bioloska i krajobrazna raznolikost Hrvatske Биодиверзитет 1999
Прикажи детали 545 Стратегија за развој на Еко туризмот во Берово Природа 2005
Прикажи детали 546 Economie de l'environnement et des ressources naturelles Општо 2005
Прикажи детали 547 Biological and landscape diversity of Croatia Биодиверзитет 2000
Прикажи детали 548 физибилити студија Проект за заштита на Охридското Езеро Вода 1995
Прикажи детали 549 Тихомир Арсовски Студија за заштита на водата на реката Вардар со притоките од загадување Вода 1991
Прикажи детали 550 Ревизија на хидрогеолошките и хидролошко-метеоролошките истражувања за потеклото на водите на изворот Рашче - Скопско Општо 1975
Прикажи детали 551 Limnological investigations of Ohrid and Prespa Lakes vol.3&4 Биодиверзитет 2005
Прикажи детали 552 Стефанка Хаџи Пецова, Михаило Зиков, Пене Пенев Планинскиот масив Јакупица Природа 1999
Прикажи детали 553 E.Almassy, Zs.Buzals Inventory of transboundary groundwaters Вода 1999
Прикажи детали 554 B.van der Grift, J.G.F. van Dael Problems-oriented approach and the use of indicators Вода 1999
Прикажи детали 555 Application of models Вода 1999
Прикажи детали 556 V Savetovanje o nacionalnim i regionalnim parkovima Jugoslavije Природа 1982
Прикажи детали 557 Прирачник за енергетска ефикасност Климатски промени 2007
Прикажи детали 558 Arkalolil bas energetikano sukarbutikeribe Општо 2007
Прикажи детали 559 European Rivers and Lakes Вода 1994
Прикажи детали 560 Into the second centory of worldwide glacier monitoring-prospects and strategies Вода 1998
Прикажи детали 561 Хидролошки годишник на Република Македонија 2003 Вода 2009
Прикажи детали 562 The European Union and the Western Balkans Forging the future Општо 2005
Прикажи детали 563 Svjetska kulturna i prirodna bastina Природа 1990
Прикажи детали 564 project WILD Природа 1992
Прикажи детали 565 Каталог највечих стабала Републике Српске Шумарство 2003

За повеќе информации: Сектор за комуникација со јавност/МЖСПП
тел.3215-503 e-mail: s.gjorgjieva@moepp.gov.mk и skj.mzspp@gmail.com
Responsive image Responsive image