Responsive image

Е-БИБЛИОТЕКА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ


Прикажи во .pdf .xls
Број на ставки: 476
Акција Инвентарен број Автор Заглавие Област Година
Прикажи детали 441 Public participation experiences from IPA countries Општо 2012
Прикажи детали 442 Невена Смилевска Прирачник за Натура 2000 Биодиверзитет 2012
Прикажи детали 443 Прирачник за ИПА за граѓанските организации ЕУ 2011
Прикажи детали 444 Драгана Угуровска, Ана Чоловиќ Лешоска ИЗВЕШТАЈ ЗА СОСТОЈБА СО ЖИВА ВО МАКЕДОНИЈА Здравство 2010
Прикажи детали 445 Драгана Угуровска Штетни хемикалии во козметиката, средствата за чистење и играчките Здравство 2010
Прикажи детали 446 Ана Чоловиќ Лешоска Civil society organisations and Instrument for Pre-Accession funds in Macedonia ЕУ 2010
Прикажи детали 447 Благица Радеска и Ана Чоловиќ Лешоска Нафтоводи: Закани наспроти придобивки Општо 2008
Прикажи детали 448 СОСТОЈБАТА ВО ЕНЕРГЕТИКАТА И ЖИВОТНАТА СРЕДИНА Општо 2007
Прикажи детали 449 Renewable energy case studies from South East Europe Општо 2007
Прикажи детали 450 Марија Јанковска Отпадот не е ѓубре Отпад 2007
Прикажи детали 451 Андријана Славковска; Александра Каракашова Компаративна анализа на законите за генетски модифицирани организми Општо 2006
Прикажи детали 452 Стопиран развој: енергетска ефикасност и обновливи енергетски извори на Балканот Општо 2005
Прикажи детали 453 Ана Чоловиќ Лешоска Прирачник за градоначалници за управување со отпадот Отпад 2005
Прикажи детали 454 Ана Чоловиќ и Марија Јанковска Оцена на влијанието врз животната средина- До каде сме? Општо 2004
Прикажи детали 455 Ана Чоловиќ Лешоска Преглед на сообраќајот во Македонија Транспорт 2004
Прикажи детали 456 Странски искуства во управувањето со отпадот Отпад 2004
Прикажи детали 457 Ана Чоловиќ Лешоска Комплетен извештај- Обиколен пат на Скопје Општо 2003
Прикажи детали 458 Доц. д-р Лилјана Колева-Гудева и Драги Јанев Од органски отпад до органски компост Отпад 2008
Прикажи детали 459 Nature and adventure Природа 2013
Прикажи детали 460 Rural beauty Природа 2013
Прикажи детали 461 Прв двогодишен ажуриран извештај за климатски промени Климатски промени 2015
Прикажи детали 462 Summary report on the technical analysis of the first biennial update report of the former Yugoslav Republic of Macedonia submitted on 26 February 2015 Климатски промени 2015
Прикажи детали 463 Прв двогодишен ажуриран извештај за климатски промени First Biennial Update Report on Climate Change Климатски промени 2015
Прикажи детали 464 Ублажување на климатските промени во секторите згради, транспорт и снабдување со енергија Климатски промени 2014
Прикажи детали 465 Neven Duić Policy paper for determination of potential national greenhouse gas emission limitation/reduction targets Климатски промени 2014
Прикажи детали 466 Драгана Бојовиќ Ниво на перцепција и информираност за климатските промени: Електронско истражување на мислењето на граѓаните на Република Македонија Климатски промени 2014
Прикажи детали 467 Анализа на проекти од централната област: КЛИМАТСКИ ПРОМЕНИ 2005 – 2014 во Република Македонија Климатски промени 2014
Прикажи детали 468 Станислав Колар, Методија Димовски Conceptual Framework for Monitoring, Reporting and Verification (MRV) of Climate Change Mitigation Actions in Macedonia Климатски промени 2014
Прикажи детали 469 National Inventory Report Климатски промени 2014
Прикажи детали 470 Sophia Huyer, Marija Risteska Gender and Climate Change in Macedonia Климатски промени 2014
Прикажи детали 471 Национални придонеси кон климатските промени: Поднесок на Република Македонија Климатски промени 2017
Прикажи детали 471 Наташа Марковска, Глигор Каневче, Александар Дединец, Верица Тасеска Ѓоргиевска Национaлни придонеси кон климатските промени - Република Македонија - Аналитички документ Климатски промени 2015
Прикажи детали 472 Толковен речник за климатски промени:Climate Change Glossary Климатски промени 2007
Прикажи детали 473 Трет национален план за климатски промени-Извршно резиме Климатски промени 2014
Прикажи детали 474 National Inventory Summary Report:Preparation of the GHG Inventory for the Third National Communication to the UNFCCC Климатски промени 2013
Прикажи детали 475 Сценарија за климатски промени за Македонија Климатски промени 2012

За повеќе информации: Сектор за комуникација со јавност/МЖСПП
тел.3215-503 e-mail: s.gjorgjieva@moepp.gov.mk и skj.mzspp@gmail.com
Responsive image Responsive image