Responsive image

Е-БИБЛИОТЕКА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ


Прикажи во .pdf .xls
Број на ставки: 740
Акција Инвентарен број Автор Заглавие Област Година
Прикажи детали 481 TECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE Климатски промени 2006
Прикажи детали 482 Understanding Biodiversity Биодиверзитет 1998
Прикажи детали 483 Environment and Health (I): Overview and Main European Issues Здравство 1995
Прикажи детали 484 Guidelines on Improving the Phisical Fitness of Employees Здравство 1998
Прикажи детали 485 Потенцијал за ублажување на климатските промени во транспортниот сектор во Македонија Биодиверзитет 2012
Прикажи детали 486 Душко Мукаетов Climate change mitigation potential and measures in the sector agriculture Климатски промени 2013
Прикажи детали 487 Ѓорѓи Велевски Climate change mitigation potential: sector waste Климатски промени 2013
Прикажи детали 488 Climate change Mitigation analyses Energy sector Климатски промени 2013
Прикажи детали 489 Квалитет на животната средина во Република Македонија ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2015 Општо 2016
Прикажи детали 490 Квалитет на животната средина во Република Македонија ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2014 Општо 2015
Прикажи детали 491 Извештај за состојба на животната средина во Република Македонија 2013 Општо 2014
Прикажи детали 492 Квалитет на животната средина во Република Македонија ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2011 Општо 2012
Прикажи детали 493 Квалитет на животната средина во Република Македонија ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2010 Општо 2011
Прикажи детали 494 The Habitats Directive Celebrating 20 years of protecting biodiversity in Europe Природа 2012
Прикажи детали 495 Национален Акционен план за ратификација и спроведување на Протоколот за тешки метали, Протоколот за POPs и Гетебуршкиот протокол кон Конвенција за далекусежно прекугранично загадување на воздухот Општо 2010
Прикажи детали 496 Валоризација на природните вредности на Шар Планина и проценка на нивната пазарна вредност Природа 2009
Прикажи детали 497 Валоризација на природните вредности на Планината Беласица Природа 2010
Прикажи детали 498 Студија за валоризација со предлог за формирање на заштитен предел Осоговски Планини Природа 2012
Прикажи детали 499 Драфт физибилити студија за Езерани Природа 2009
Прикажи детали 500 Студијата за ревалоризација на заштитеното подрачје Маврово  Природа 2011
Прикажи детали 501 Студија за валоризација на природните вредности на повеќенаменско подрачје Јасен Природа 2010
Прикажи детали 502 Студија за ревалоризација на прирoдните Вредности на заштитеното подрачје Споменик на природата "Кањон Матка" Природа 2010
Прикажи детали 503 Студија за ревалоризација на прирoдните вредности на заштитеното подрачје Строг природен резерват "Tиквеш" Природа 2010
Прикажи детали 504 FIFTH NATIONAL REPORT to the Convention on Biological Diversity of the Republic of Macedonia Биодиверзитет 2014
Прикажи детали 505 Добра сервисна практика во системите на ладење и климатизација Озон 2016
Прикажи детали 506 ПРИРАЧНИК за сервисирање ладилна техника Озон 2006
Прикажи детали 507 Елиминација на HCFC ладилни средства - прирачник Озон 2011
Прикажи детали 508 Иднината на ладењето и греењето Озон 2015
Прикажи детали 509 Ози Озон заштитник на нашата планета - сликовница за деца Озон 2012
Прикажи детали 510 Национален имплементационен план за редукција и елиментација на POPs во Република Македонија Општо 2004
Прикажи детали 511 Полихлорирани бифенили PCBs – редукција и елиминација Општо 2006
Прикажи детали 512 Urs K. Wagner, Ueli Schneider, Francis De Haas Прирачник за PCB во електрична опрема Општо 2005
Прикажи детали 513 Данка Узунова, Методија Велевски Птиците како индикатори за промените во животната средина Природа 2008
Прикажи детали 514 Осоговските Планини во балканскиот зелен појас Природа 2008
Прикажи детали 515 Акционене план за одржлив развој на Галичник Одржлив развој 2005
Прикажи детали 516 Гордана Попсимонова, Владимир Џабирски, Љупчо Меловски Прирачник за добра земјоделска пракса во Осоговскиот регион Земјоделство 2009
Прикажи детали 517 Природата на Осогово Природа 2008
Прикажи детали 518 III Конгрес на еколозите на Македонија- Книга на апстракти Општо 2007
Прикажи детали 519 МЕЃУНАРОДЕН симпозиум 'Одржлив развој на преспанскиот регион'- Зборник на трудови Одржлив развој 2000
Прикажи детали 520 Отпорно Скопје - Стратегија за климатски промени Климатски промени 2017
Прикажи детали 521 Resilient Skopje - Climate change Strategy Климатски промени 2017
Прикажи детали 522 Shkupi i rezistueshëm - Strategjia e ndryshimeve klimatike Климатски промени 2017
Прикажи детали 523 Николчо Велковски, Влатко Андоновски, Коле Василевски, Иван Минчев СТАРИ-вековни дрвја на Малешевските Планини Шумарство 2016
Прикажи детали 524 СОНЧЕВ СИСТЕМ „НАПРАВИ САМ“ Климатски промени 2015
Прикажи детали 525 Стратегија за развој на туризмот во Источниот плански регион со Акционен план 2016 -2025 Одржлив развој 2015
Прикажи детали 526 Студија за состојбата со потенцијалите за развој на туризмот во Источен плански регион Одржлив развој 2015
Прикажи детали 527 ЕКОЛОГИЈА и стопанисување со шумите во регионот на горниот тек на Брегалница (Малеш) Шумарство 2014
Прикажи детали 528 Пределска разновидност во сливот на реката Брегалница Природа 2015
Прикажи детали 529 Биолошка разновидност во сливот на реката Брегалница Биодиверзитет 2015
Прикажи детали 530 Програма за Енергетска Ефикасност - Општина Штип Климатски промени 2013
Прикажи детали 531 Локален еколошки акционен план - Берово Општо 2003
Прикажи детали 532 Локален акционен план за животна средина - општина Пробиштип Општо 2009
Прикажи детали 533 Локален еколошки акционен план - Македонска Каменица Општо 2008
Прикажи детали 534 Локален акционен план за животна средина: Чешиново - Облешево Општо 2010
Прикажи детали 535 Стратегија за одржлив развој 2006–2011 Општина Берово Одржлив развој 2006
Прикажи детали 536 Извештај за состојбата со заштитените подрaчја во сливот на реката Брегалница Природа 2015
Прикажи детали 537 Национална стратегија за заштита на природата (2017– 2027) -нацрт Биодиверзитет 2016
Прикажи детали 538 Информативен водич „Биодиверзитетот на Малешевските Планини“ Биодиверзитет 2013
Прикажи детали 539 Илчо Захариев,Николчо Велковски-Георги Гогушев,Михаела Гешева Студија за разумно искористување на еко ресурсите на планините Голак и Влаина Природа 2012
Прикажи детали 540 Студија за состојбата со биолошката разновидност во Република Македонија (прв национален извештај) Биодиверзитет 2003
Прикажи детали 541 Country study for biodiversity of the Republic of Macedonia (first national report) Биодиверзитет 2003
Прикажи детали 542 Стратегија и акционен план за заштита на биолошката разновидност на Република Македонија Биодиверзитет 2004
Прикажи детали 543 Biodiversity Strategy and Action Plan of the Republic of Macedonia Биодиверзитет 2004
Прикажи детали 544 Bioloska i krajobrazna raznolikost Hrvatske Биодиверзитет 1999
Прикажи детали 545 Стратегија за развој на Еко туризмот во Берово Природа 2005
Прикажи детали 546 Economie de l'environnement et des ressources naturelles Општо 2005
Прикажи детали 547 Biological and landscape diversity of Croatia Биодиверзитет 2000
Прикажи детали 548 физибилити студија Проект за заштита на Охридското Езеро Вода 1995
Прикажи детали 549 Тихомир Арсовски Студија за заштита на водата на реката Вардар со притоките од загадување Вода 1991
Прикажи детали 550 Ревизија на хидрогеолошките и хидролошко-метеоролошките истражувања за потеклото на водите на изворот Рашче - Скопско Општо 1975
Прикажи детали 551 Limnological investigations of Ohrid and Prespa Lakes vol.3&4 Биодиверзитет 2005
Прикажи детали 552 Стефанка Хаџи Пецова, Михаило Зиков, Пене Пенев Планинскиот масив Јакупица Природа 1999
Прикажи детали 553 E.Almassy, Zs.Buzals Inventory of transboundary groundwaters Вода 1999
Прикажи детали 554 B.van der Grift, J.G.F. van Dael Problems-oriented approach and the use of indicators Вода 1999
Прикажи детали 555 Application of models Вода 1999
Прикажи детали 556 V Savetovanje o nacionalnim i regionalnim parkovima Jugoslavije Природа 1982
Прикажи детали 557 Прирачник за енергетска ефикасност Климатски промени 2007
Прикажи детали 558 Arkalolil bas energetikano sukarbutikeribe Општо 2007
Прикажи детали 559 European Rivers and Lakes Вода 1994
Прикажи детали 560 Into the second centory of worldwide glacier monitoring-prospects and strategies Вода 1998
Прикажи детали 561 Хидролошки годишник на Република Македонија 2003 Вода 2009
Прикажи детали 562 The European Union and the Western Balkans Forging the future Општо 2005
Прикажи детали 563 Svjetska kulturna i prirodna bastina Природа 1990
Прикажи детали 564 project WILD Природа 1992
Прикажи детали 565 Каталог највечих стабала Републике Српске Шумарство 2003
Прикажи детали 566 Дивна Жежовска, Иван Жежовски, Кристина Николиќ Најубавите пештери во Македонија Природа 2010
Прикажи детали 567 Prespa Lake Watershed Management Plan Природа 2012
Прикажи детали 568 Прирачник за подготовка на план за управување со речен слив Природа 2012
Прикажи детали 569 Светското наследство во рацете на младите Природа 2012
Прикажи детали 570 Хабитат Национален извештај 2000-2001 Општо 2002
Прикажи детали 571 Екологија и заштита на животната средина:Трудови од VIII Научна еколошка трибина Природа 1997
Прикажи детали 572 Екологија и заштита на животната средина:2000/01 Природа 2001
Прикажи детали 573 Global mercury assessment Општо 2002
Прикажи детали 574 Santarves Salos Islands of Harmony Биодиверзитет 1998
Прикажи детали 575 Urban Air Pollution Воздух 1991
Прикажи детали 576 STRATEGIES AND POLICIES FOR AIR POLLUTION ABATEMENT Воздух 1999
Прикажи детали 577 REPORT ON THE ENVIRONMENT IN THE CZECH REPUBLIC IN 2002 Општо 2003
Прикажи детали 578 Caroline Petersen, Brian Huntley Mainstreaming Biodiversity in Production Landscapes Биодиверзитет 2005
Прикажи детали 579 Conservation and Sustainable Management of Forests in Central and Eastern European Countries Шумарство 1999
Прикажи детали 580 Sustainable forestry and anvironment Шумарство 2008
Прикажи детали 581 Workshop on recoveri of tar and acid tar disposals Почва 2007
Прикажи детали 582 Macedonian journal of chemistry and chemical engineering vol.27 no.1 Општо 2008
Прикажи детали 583 Guidance for promoting synergy among activities addressing biological diversity, desertification, land degradation and climate change Општо 2006
Прикажи детали 584 Stokking,H., van Aert,L., Meijberg,W., Kaskens,A. Evaluating Environmental Education Природа 1999
Прикажи детали 585 World Information Report 1997/98 Општо 1997
Прикажи детали 586 IPCS, WHO Human Health Risk Assessment Toolkit: Chemical Hazards Здравство 2010
Прикажи детали 587 Transport-related Health Effects with a Particular Focus on Children Општо 2004
Прикажи детали 588 FRESHWATER POLLUTION Вода 1991
Прикажи детали 589 Integrated Water Resources Management in Water-Stressed Countries Вода 2009
Прикажи детали 590 The Danube day:Bridge to the future Вода 2004
Прикажи детали 591 Оценка на ранливоста на лозарството во Вардарскиот плански регион и мерки за адаптација кон климатските промени Климатски промени 2013
Прикажи детали 592 ASSESSING VITICULTURE VULNERABILITY IN THE VARDAR PLANNING REGION FOR THE DESIGN MEASURES TO CLIMATE CHANGE Климатски промени 2013
Прикажи детали 593 VLERESIM I LENDUESHMERISE SE VRESHTARISE NE RAJONIN E PLANIT TE VARDARIT DHE MASAT PER ADAPTIM NDAJ NDRYSHIMEVE KLIMATIKE Климатски промени 2013
Прикажи детали 594 Љупчо Меловски, Славчо Христов, Владо Матевски, Ѓорѓе Иванов Трет национален план за климатски промени:Биолошката разновидност и климатаските промени:Оцена на ранливост и препораки за адаптација Биодиверзитет 2014
Прикажи детали 595 Драган Ѓорѓев Трет национален план за климатски промени:Здравството и климатаските промени:Оцена на ранливост и препораки за адаптација Здравство 2014
Прикажи детали 596 Цветанка Поповска Трет национален план за климатски промени: Водните ресурси и климатаските промени:Оцена на ранливост и препораки за адаптација Вода 2014
Прикажи детали 597 Душко Мукаетов, Зоран Димов, Ордан Чукалиев, Емилија Попоска, Лазо Димитров, Сретен Андонов Трет национален план за климатски промени:Земјоделството и климатаските промени:Оцена на ранливост и препораки за адаптација Земјоделство 2014
Прикажи детали 598 Никола Николов, Љупчо Несторовски Трет национален план за климатски промени:Шумарството и климатаските промени:Оцена на ранливост и препораки за адаптација Шумарство 2014
Прикажи детали 599 Питер М. Брнс Трет национален план за климатски промени: Туризмот и климатските промени:Оцена на ранливост и препораки за адаптација Климатски промени 2014
Прикажи детали 600 Михаел Шмит, Брита Рудолф Трет национален план за климатски промени: Заштитата на културното наследство и климатските промени:Оцена на ранливост и препораки за адаптација Климатски промени 2014
Прикажи детали 601 Катерина Костадинова-Даскаловска Трет национален план за климатски промени: Намалување на ризици од катастрофи и климатските промени:Оцена на ранливост и препораки за адаптација Климатски промени 2014
Прикажи детали 602 Occupational Medicine in Europe: Scope and Competencies Здравство 1998
Прикажи детали 603 NEWSLETTER of the Working Group on Migratory Birds of the Western Palearctic Region Природа 1995
Прикажи детали 604 LAND USE CHANGES AND NATURE CONSERVATION IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE: Abstracts: List of participants Природа 1995
Прикажи детали 605 Душко Ѓузелковски ВЛИЈАНИЕ НА ПОДЗЕМНАТА ИЗДАН ВО ДОТЕКОТ НА ДОЈРАНСКОТО ЕЗЕРО: abstract Вода 1991
Прикажи детали 606 EEA Annual Report 1997 Општо 1998
Прикажи детали 607 Annual report 1998 Општо 1999
Прикажи детали 608 Annual report 1999 Општо 2000
Прикажи детали 609 Annual report 2000 Општо 2001
Прикажи детали 610 Annual report 2001 Општо 2002
Прикажи детали 611 Annual report 2002 Општо 2003
Прикажи детали 612 Annual report 2003 Општо 2004
Прикажи детали 613 Fourth Annual Survey on the implementation and enforcement of Community environmental law 2002 Општо 2003
Прикажи детали 614 EEA Signals 2004 Општо 2004
Прикажи детали 615 Four Scenarios for Europe Општо 2003
Прикажи детали 616 Designing effective assessments:The role of participation, science and governance, and focus Општо 2001
Прикажи детали 617 Material Evidence : Practical recommendations for national and european resource use Природа 1999
Прикажи детали 618 Annual report 2001:SERVING THE REGION Општо 2001
Прикажи детали 619 1990-2005:PIECE BY PIECE:PROJECTS AND PROGRAMMES FOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE Општо 2005
Прикажи детали 620 Annual report 2002:bringing the message home Општо 2002
Прикажи детали 621 World Resources 2002-2004 Општо 2003
Прикажи детали 622 CLIMATE CHANGE 2001: Impacts, Adaptation, and Vulnerability Климатски промени 2001
Прикажи детали 623 CLIMATE CHANGE 2001: The Scientific Basis Климатски промени 2001
Прикажи детали 624 Global Environment Outlook 2000 Општо 1999
Прикажи детали 625 WORLD DIRECTORY OF ENVIRONMENTAL ORGANIZATIONS Општо 2001
Прикажи детали 626 Environment in the European Union at the turn of the century Општо 1999
Прикажи детали 627 STRATEGY FOR EU ENVIRONMENTAL LAW APPROXIMATION PROJECT ЕУ 2006
Прикажи детали 628 Environment for Europe: Fourth Ministerial Conference, Aarhus Општо 1999
Прикажи детали 629 ПРАВНИ ДОКУМЕНТИ Општо 2016
Прикажи детали 630 Никола Панов ТуРИСТИЧКА ЕНЦИКЛОПЕДИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Природа 2001
Прикажи детали 631 НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЈА ЗА АПРОКСИМАЦИЈА ВО ЖИВОТНАТА СРЕДИНА Општо 2008
Прикажи детали 632 АНАЛИЗА И ВАЛОРИЗАЦИЈА НА БИОДИВЕРЗИТЕТОТ НА НАЦИОНАЛНО НИВО Биодиверзитет 2010
Прикажи детали 633 SECOND NATIONAL ENVIRONMENTAL ACTION PLAN Општо 2006
Прикажи детали 634 ЕКОЛОШКИТЕ АСПЕКТИ НА ПРОСТОРНОТО ПЛАНИРАЊЕ ВО РМ: Стручно-научен семинар:Тези за тематска расправа Одржлив развој 1995
Прикажи детали 635 SPATIAL PLAN OF THE OHRID-PRESPA REGION 2005-2020 Одржлив развој 2005
Прикажи детали 636 ПРОСТОРЕН ПЛАН НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА:стратегија за просторен развој Одржлив развој 2004
Прикажи детали 637 ПРОСТОРЕН ПЛАН НА РМ:стратегија за просторен развој/ SPATIAL PLAN OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA spatial planning strategy Одржлив развој 2004
Прикажи детали 638 NATIONAL REPORT ON THE SPATIAL DEVELOPMENT OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA Одржлив развој 2010
Прикажи детали 639 НАЦИОНАЛЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОСТОРЕН РАЗВОЈ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Одржлив развој 2010
Прикажи детали 640 Трајче Стафилов, Роберт Шајн, Блажо Боев, Јулијана Цветковиќ, Душко Мукаетов, марјан Андреевски ГЕОХЕМИСКИ АТЛАС НА КАВАДАРЦИ И НЕГОВАТА ОКОЛИНА/GEOCHEMICAL ATLAS OF KAVADARCI AND THE ENVIRONS Почва 2008
Прикажи детали 641 Трајче Стафилов, Биљана Балабанова,Роберт Шајн, катерина Бачева,Блажо Боев ГЕОХЕМИСКИ АТЛАС НА РАДОВИШ И НЕГОВАТА ОКОЛИНА И ДИСТРИБУЦИЈА НА ТЕШКИ МЕТАЛИ ВО ВОЗДУХОТ/GEOCHEMICAL ATLAS OF РАДОВИС AND THE ENVIRONS AND THE DISTRIBUTION OF HEAVY METALS IN THE AIR Почва 2010
Прикажи детали 642 САМООЦЕНКА НА НАЦИОНАЛНИТЕ КАПАЦИТЕТИ ЗА ГЛОБАЛНО УПРАВУВАЊЕ СО ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Општо 2005
Прикажи детали 643 MACEDONIA'S NATIONAL CAPACITY NEEDS SELF ASSESMENT FOR GLOBAL ENVIRONMENTAL MANAGEMENT Општо 2005
Прикажи детали 644 КЛИМАТСКИ ПРОМЕНИ 2001: Синтетски извештај на Меѓувладиниот панел за климатски промени Климатски промени 2002
Прикажи детали 645 Мајкл Шмит, Брита Рудолф КЛИМАТСКИТЕ ПРОМЕНИ И КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО Климатски промени 2013
Прикажи детали 646 Антонио Јовановски, Александар Трпковски МОЖНОСТИ ЗА МЛАДИТЕ ВО ВРЕМЕ НА КЛИМАТСКИ ПРОМЕНИ И ЕНЕРГЕТСКА ТРАНЗИЦИЈА Климатски промени 2015
Прикажи детали 647 Антонио Јовановски, Александар Трпковски OPPORTUNITIES FOR YOUNG PEOPLE IN TIMES OF CLIMATE CHANGE AND ENERGY TRANSITION Климатски промени 2015
Прикажи детали 648 Антонио Јовановски, Александар Трпковски MUNDESITE PER TE RINJTE NE KOHE TE NDRYSHIMEVE KLIMATIKE DHE TE TRANZICIONIT TE ENERGJISE Климатски промени 2015
Прикажи детали 649 Initial Characterisation of Lakes Prespa, Ohrid and Shkodra/Skadar Вода 2015
Прикажи детали 650 Fish and Fisheries:Lake Ohrid Вода 2017
Прикажи детали 651 Fish and Fisheries: PrespaLake Вода 2017
Прикажи детали 652 Climate Change Program Study 2004 Климатски промени 2004
Прикажи детали 653 Broadening the climate regime: Report 2005:2 Климатски промени 2005
Прикажи детали 654 Green Electricity Market Development: Report 2005:3 Климатски промени 2005
Прикажи детали 655 CLIMATE PROTECTION POLICIES:CAN WE AFFORD TO DELAY? Климатски промени 1997
Прикажи детали 656 DECISION MAKING IN A CHANGING CLIMATE:WORLD RESOURCES 2010-2011 Климатски промени 2011
Прикажи детали 657 JOURNAL FOR EUROPEAN ENVIRONMENTAL&PLANING LAW Општо 2005
Прикажи детали 658 Environmental Hot Spot Remediation:The Czech Experience Почва 2004
Прикажи детали 659 Netherlands Commission for Environmental Impact Assessment:Annual Report 2004 Општо 2005
Прикажи детали 660 Demonstrable Progress: The United Kingdom's Report on Demonstrable Progress under the Kyoto Protocol Климатски промени 2006
Прикажи детали 661 Impacts of Europe's changing climate Климатски промени 2004
Прикажи детали 662 LITHUANIA'S THIRD AND FOUTH NATIONAL COMMUNICATION ON CLIMATE CHANGE Климатски промени 2005
Прикажи детали 663 Report of the Republic of Latvia on Demonstrable Progress under the Kyoto Protocol Климатски промени 2006
Прикажи детали 664 Greenhouse gas emission trends and projections in Europe 2011 Климатски промени 2011
Прикажи детали 665 Национална стратегија за механизмот за чист развој 2008-2012 Климатски промени 2013
Прикажи детали 666 ВТОР ДВОГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА КЛИМАТСКИ ПРОМЕНИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (УБЛАЖУВАЊЕ НА КЛИМАТСКИТЕ ПРОМЕНИ) Климатски промени 2017
Прикажи детали 667 СТУДИЈА ЗА ГРЕЕЊЕ НА ГРАД СКОПЈЕ: АНАЛИЗА НА ПОЛИТИКИ И МЕРКИ Климатски промени 2017
Прикажи детали 668 СТУДИЈА ЗА СЕКТОРОТ ТРАНСПОРТ: СТУДИЈА НА ПОЛИТИКИ И МЕРКИ Климатски промени 2017
Прикажи детали 669 ВТОР ДВОГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА КЛИМАТСКИ ПРОМЕНИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Климатски промени 2017
Прикажи детали 670 Вашиот водич за вториот двогодишен извештај за климатски промени Климатски промени 2017
Прикажи детали 671 Second biennial update report on climate change Климатски промени 2017
Прикажи детали 672 Your guide to the Macedonian second biennial update report on climate change Климатски промени 2017
Прикажи детали 673 MAVROVO National park Природа 1990
Прикажи детали 674 НАЦИОНАЛНИ ПАРКОВИ И НИВНА УЛОГА ВО ЗАШТИТАТА НА БИОДИВЕРЗИТЕТОТ НА БАЛКАНСКИОТ ПОЛУОСТРОВ Биодиверзитет 1996
Прикажи детали 675 Национален инвентар на ослободувањето на жива во Република Македонија Општо 2017
Прикажи детали 676 National Inventory on Mercury releases in The Republic of Macedonia Општо 2017
Прикажи детали 677 Извештај од иницијалната оцена за состојбата со жива во Република Македонија Општо 2018
Прикажи детали 678 Minamata initial assessment report, Republic of Macedonia Општо 2018
Прикажи детали 680 Прирачник за управување со информации и известување за биолошката разновидност во Југоисточна Европа Биодиверзитет 2017
Прикажи детали 679 Gender Based Review of the Key National Biodiversity Related strtegies and Reports in South-East Europe Биодиверзитет 2018
Прикажи детали 681 Национален имплементационен план за редукција и елиминација на POPs во РМ Општо 2004
Прикажи детали 682 Баудевејн Фоке, Аника Тела Упатство за одржливо управувањ е со контаминирани локации во Република Макед онија - Дел 1: „Проценка на контаминирана локација“ Општо 2018
Прикажи детали 683 Баудевејн Фоке, Аника Тела Упатство за одржливо управување на контаминирани локации во Република Македонија Дел 2: Ремедијација на контаминирани локации Општо 2018
Прикажи детали 684 Упатство за одржливо управување со контаминирани л окации во Република Македонија:Дел 3 : Стандардни оперативни процедури Општо 2018
Прикажи детали 685 Полихророрани бифенили (PCBs): Редукција и елиминација Општо 2006
Прикажи детали 686 Polyhlorinated biphenyls PCBs-Reduction and elimination Општо 2006
Прикажи детали 687 Еко ООД и Македонски Институт за Медиуми Комуникациска стратегија и акциски план за климатски промени Климатски промени 2013
Прикажи детали 688 Архуска конвенција:Основни принципи и начела:Иницијатива за пристап во животната средина во Република Македонија Комуникации 2010
Прикажи детали 689 Кирил Ристовски Студија за протоколот за регистри на испуштања и пренос на загадувачи во Република Македонија Воздух 2014
Прикажи детали 690 Кирил Ристовски Studim i Protokollit të regjistrave të lëshimit dhe bartjes së ndotësve në Republikën e Maqedonisë Воздух 2014
Прикажи детали 691 Reportont on the Implementation of the Public Participation Pillar of the Aarhus Covention Комуникации 2010
Прикажи детали 692 НАПРАВИ САМ СВОЈ СОНЧЕВ КОЛЕКТОР:прирачник за обновливи извори на енергија Општо 2010
Прикажи детали 693 TAI Извештај – Македонија: Проценка на состојбите во делот на пристапдоинформации , учествоводонесувањенаодлуки и пристап до правда во областа на животната средина Комуникации 2008
Прикажи детали 694 Биљана Дрвошанова МЕРКИ ЗА АДАПТАЦИЈА НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО КОН КЛИМАТСКИТЕ ПРОМЕНИ Климатски промени 2016
Прикажи детали 695 Биљана Дрвошанова ВОДИЧ ЗА АГРО-ЕКОЛОШКИ МЕРКИ Земјоделство 2016
Прикажи детали 696 Марјан Николовски Прирачник: ИСТРАЖУВАЧКО НОВИНАРСТВО Комуникации 2016
Прикажи детали 697 Марјан Николовски Doracak: GAZETARIA HULUMTUESE Комуникации 2016
Прикажи детали 698 Иван Јовевски ПРИРАЧНИК ЗА РАЗВОЈ НА КОМУНИКАЦИСКИ ВЕШТИНИ Комуникации 2016
Прикажи детали 699 Иван Јовевски MANUAL PËR ZHVILLIM TË AFTËSIVE KOMUNIKUESE Комуникации 2016
Прикажи детали 700 АНАЛИЗА НА СОСТОЈБИТЕ: ПРОЕКТ: “РАЗВОЈ НА ЕКОЛОШКО ИСТРАЖУВАЧКО НОВИНАРСТВО Комуникации 2016
Прикажи детали 701 ANALIZA E GJENDJES PROJEKTI: “ZHVILLIMI I GAZETARISË HULUMTUESE EKOLOGJIKE Комуникации 2016
Прикажи детали 702 Антонио Јовановски , Мартин Милошевски Зелените работни места и младите во Република Македонија Општо 2018
Прикажи детали 703 Илија Насов, Славе Арменски, Сања Поповска-Василевска Климатски промени и обновливи извори на енергија Климатски промени 2016
Прикажи детали 704 Зоран Марков, Милијана Георгиевска Пречистување на отпадни води Вода 2016
Прикажи детали 705 Антонио Јовановски , Александар Трпковски Можности за младите во време на климатски промени и енергетска транзиција Климатски промени 2015
Прикажи детали 706 Фране Јовановски, Искра Стојковска, Мила Голчева Можности за студии за обновливи извори на енергија и енергетска ефикасност во Македонија, Франција и Германија Климатски промени 2014
Прикажи детали 707 Антонио Јовановски Батерии - опасност или можност: Заштеда на енергија и ресурси преку рециклирање батерии Отпад 2014
Прикажи детали 708 Таки Фити, Адбулмнаф Беџети, Цветан Грозданов Приоритети на идниот развој на Р.Македонија Општо 2017
Прикажи детали 709 Александар Лашков Студија за туристичките потенцијали за одржлив рурален туризам во микро-регионот Плачковица - Лакавица Општо 2018
Прикажи детали 710 Александар Лашков План за развој на одржлив рурален туризам во микро-регионот Плачковица - Лакавица Општо 2018
Прикажи детали 711 Environmental performance reviews Macedonia Општо 2002
Прикажи детали 712 2nd Environmental performance reviews Macedonia Општо 2011
Прикажи детали 713 Архуска конвенција: Прирачник за имплементација Комуникации 2002
Прикажи детали 714 Методологија за изработка на локален акционен план за животна средина Локална самоуправа 2007
Прикажи детали 715 ЛЕАП:Локален акционен план за животната средина:општина Липково Локална самоуправа 2004
Прикажи детали 716 ЛЕАП:Локален акционен план за животната средина:општина Дојран Локална самоуправа 2007
Прикажи детали 717 ЛЕАП:Локален акционен план за животната средина:општина Илинден Локална самоуправа 2005
Прикажи детали 718 ЗЕЛЕН ПАКЕТ Република Македонија Општо 2008
Прикажи детали 719 Надминување на границите на живеењето во урбаните средини Општо 2010
Прикажи детали 720 ЗЕЛЕН ПАКЕТ ЈУНИОР Република Македонија Општо 2012
Прикажи детали 721 Авантурите на Бојан и Јана Општо 2012
Прикажи детали 722 Прирачник за вклучување на јавноста во донесување одлуки за животната средина Општо 2013
Прикажи детали 723 Преглед на животната средина во Југоисточна Европа 2013 Општо 2013
Прикажи детали 723 Прирачник за вмрежување во животната средина Комуникации 2013
Прикажи детали 724 Моќта е во твоите раце Водич за Протоколот за регистри за испуштање и пренос на загадувачи Општо 2017
Прикажи детали 725 Студија за адаптација на анималното производство во РМ според климатските промени со акциски план Климатски промени 2014
Прикажи детали 726 Eurobats No.9 Guidance on the conservation and management of critical feeding areas and commuting routes for bats Природа 2019
Прикажи детали 727 Flood modelling study for the city of Skopje Вода 2016
Прикажи детали 728 Студија за моделирање на полавите во Градот Скопје Вода 2016
Прикажи детали 729 Национална стратегија за биолошка разновидност со акциски план 2018-2023 Биодиверзитет 2018
Прикажи детали 730 Национална стратегија за заштита на природата 2017-2027 Природа 2018
Прикажи детали 731 ЕКО СИСТЕМИ И ЕКОСИСТЕМСКИ УСЛУГИ Природа 2019
Прикажи детали 732 EKOSISTEMET DHE SHËRBIMET E EKOSISTEMEVE Природа 2019
Прикажи детали 733 Национални црвени листи во Република Северна Македонија Биодиверзитет 2019
Прикажи детали 734 Listat Kombё tё Kuge nё Republikёn e Maqedonisё sё Veriut Биодиверзитет 2019
Прикажи детали 735 National Red Lists in the Former Yugoslav Republic of Macedonia Биодиверзитет 2018
Прикажи детали 736 Environmental performance reviews: North Macedonia: Third Review Општо 2019
Прикажи детали 737 Насоки на Европската Унија за унапредување и заштита на правата на децата Општо 2017
Прикажи детали 738 Три Рио Конвенции Општо 2004
Прикажи детали 739 Thomais Vlachogianni The natural wealth and legacy of the Drin River Basinsin:inspiring our collective actions Природа 2015

За повеќе информации: Сектор за комуникација со јавност/МЖСПП
тел.3215-503 e-mail: s.gjorgjieva@moepp.gov.mk и skj.mzspp@gmail.com
Responsive image Responsive image