Responsive image

Е-БИБЛИОТЕКА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ


Прикажи во .pdf .xls
Број на ставки: 539
Акција Инвентарен број Автор Заглавие Област Година
Прикажи детали 501 Студија за валоризација на природните вредности на повеќенаменско подрачје Јасен Природа 2010
Прикажи детали 502 Студија за ревалоризација на прирoдните Вредности на заштитеното подрачје Споменик на природата "Кањон Матка" Природа 2010
Прикажи детали 503 Студија за ревалоризација на прирoдните вредности на заштитеното подрачје Строг природен резерват "Tиквеш" Природа 2010
Прикажи детали 504 FIFTH NATIONAL REPORT to the Convention on Biological Diversity of the Republic of Macedonia Биодиверзитет 2014
Прикажи детали 505 Добра сервисна практика во системите на ладење и климатизација Озон 2016
Прикажи детали 506 ПРИРАЧНИК за сервисирање ладилна техника Озон 2006
Прикажи детали 507 Елиминација на HCFC ладилни средства - прирачник Озон 2011
Прикажи детали 508 Иднината на ладењето и греењето Озон 2015
Прикажи детали 509 Ози Озон заштитник на нашата планета - сликовница за деца Озон 2012
Прикажи детали 510 Национален имплементационен план за редукција и елиментација на POPs во Република Македонија Општо 2004
Прикажи детали 511 Полихлорирани бифенили PCBs – редукција и елиминација Општо 2006
Прикажи детали 512 Urs K. Wagner, Ueli Schneider, Francis De Haas Прирачник за PCB во електрична опрема Општо 2005
Прикажи детали 513 Данка Узунова, Методија Велевски Птиците како индикатори за промените во животната средина Природа 2008
Прикажи детали 514 Осоговските Планини во балканскиот зелен појас Природа 2008
Прикажи детали 515 Акционене план за одржлив развој на Галичник Одржлив развој 2005
Прикажи детали 516 Гордана Попсимонова, Владимир Џабирски, Љупчо Меловски Прирачник за добра земјоделска пракса во Осоговскиот регион Земјоделство 2009
Прикажи детали 517 Природата на Осогово Природа 2008
Прикажи детали 518 III Конгрес на еколозите на Македонија- Книга на апстракти Општо 2007
Прикажи детали 519 МЕЃУНАРОДЕН симпозиум 'Одржлив развој на преспанскиот регион'- Зборник на трудови Одржлив развој 2000
Прикажи детали 520 Отпорно Скопје - Стратегија за климатски промени Климатски промени 2017
Прикажи детали 521 Resilient Skopje - Climate change Strategy Климатски промени 2017
Прикажи детали 522 Shkupi i rezistueshëm - Strategjia e ndryshimeve klimatike Климатски промени 2017
Прикажи детали 523 Николчо Велковски, Влатко Андоновски, Коле Василевски, Иван Минчев СТАРИ-вековни дрвја на Малешевските Планини Шумарство 2016
Прикажи детали 524 СОНЧЕВ СИСТЕМ „НАПРАВИ САМ“ Климатски промени 2015
Прикажи детали 525 Стратегија за развој на туризмот во Источниот плански регион со Акционен план 2016 -2025 Одржлив развој 2015
Прикажи детали 526 Студија за состојбата со потенцијалите за развој на туризмот во Источен плански регион Одржлив развој 2015
Прикажи детали 527 ЕКОЛОГИЈА и стопанисување со шумите во регионот на горниот тек на Брегалница (Малеш) Шумарство 2014
Прикажи детали 528 Пределска разновидност во сливот на реката Брегалница Природа 2015
Прикажи детали 529 Биолошка разновидност во сливот на реката Брегалница Биодиверзитет 2015
Прикажи детали 530 Програма за Енергетска Ефикасност - Општина Штип Климатски промени 2013
Прикажи детали 531 Локален еколошки акционен план - Берово Општо 2003
Прикажи детали 532 Локален акционен план за животна средина - општина Пробиштип Општо 2009
Прикажи детали 533 Локален еколошки акционен план - Македонска Каменица Општо 2008
Прикажи детали 534 Локален акционен план за животна средина: Чешиново - Облешево Општо 2010
Прикажи детали 535 Стратегија за одржлив развој 2006–2011 Општина Берово Одржлив развој 2006
Прикажи детали 536 Извештај за состојбата со заштитените подрaчја во сливот на реката Брегалница Природа 2015
Прикажи детали 537 Национална стратегија за заштита на природата (2017– 2027) -нацрт Природа 2016
Прикажи детали 538 Информативен водич „Биодиверзитетот на Малешевските Планини“ Биодиверзитет 2013
Прикажи детали 539 Илчо Захариев,Николчо Велковски-Георги Гогушев,Михаела Гешева Студија за разумно искористување на еко ресурсите на планините Голак и Влаина Природа 2012

За повеќе информации: Сектор за комуникација со јавност/МЖСПП
тел.3215-503 e-mail: s.gjorgjieva@moepp.gov.mk и skj.mzspp@gmail.com
Responsive image Responsive image