Responsive image

Е-БИБЛИОТЕКА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ


Прикажи во .pdf .xls
Број на ставки: 565
Акција Инвентарен број Автор Заглавие Област Година
Прикажи детали 521 Resilient Skopje - Climate change Strategy Климатски промени 2017
Прикажи детали 522 Shkupi i rezistueshëm - Strategjia e ndryshimeve klimatike Климатски промени 2017
Прикажи детали 523 Николчо Велковски, Влатко Андоновски, Коле Василевски, Иван Минчев СТАРИ-вековни дрвја на Малешевските Планини Шумарство 2016
Прикажи детали 524 СОНЧЕВ СИСТЕМ „НАПРАВИ САМ“ Климатски промени 2015
Прикажи детали 525 Стратегија за развој на туризмот во Источниот плански регион со Акционен план 2016 -2025 Одржлив развој 2015
Прикажи детали 526 Студија за состојбата со потенцијалите за развој на туризмот во Источен плански регион Одржлив развој 2015
Прикажи детали 527 ЕКОЛОГИЈА и стопанисување со шумите во регионот на горниот тек на Брегалница (Малеш) Шумарство 2014
Прикажи детали 528 Пределска разновидност во сливот на реката Брегалница Природа 2015
Прикажи детали 529 Биолошка разновидност во сливот на реката Брегалница Биодиверзитет 2015
Прикажи детали 530 Програма за Енергетска Ефикасност - Општина Штип Климатски промени 2013
Прикажи детали 531 Локален еколошки акционен план - Берово Општо 2003
Прикажи детали 532 Локален акционен план за животна средина - општина Пробиштип Општо 2009
Прикажи детали 533 Локален еколошки акционен план - Македонска Каменица Општо 2008
Прикажи детали 534 Локален акционен план за животна средина: Чешиново - Облешево Општо 2010
Прикажи детали 535 Стратегија за одржлив развој 2006–2011 Општина Берово Одржлив развој 2006
Прикажи детали 536 Извештај за состојбата со заштитените подрaчја во сливот на реката Брегалница Природа 2015
Прикажи детали 537 Национална стратегија за заштита на природата (2017– 2027) -нацрт Природа 2016
Прикажи детали 538 Информативен водич „Биодиверзитетот на Малешевските Планини“ Биодиверзитет 2013
Прикажи детали 539 Илчо Захариев,Николчо Велковски-Георги Гогушев,Михаела Гешева Студија за разумно искористување на еко ресурсите на планините Голак и Влаина Природа 2012
Прикажи детали 540 Студија за состојбата со биолошката разновидност во Република Македонија (прв национален извештај) Биодиверзитет 2003
Прикажи детали 541 Country study for biodiversity of the Republic of Macedonia (first national report) Биодиверзитет 2003
Прикажи детали 542 Стратегија и акционен план за заштита на биолошката разновидност на Република Македонија Биодиверзитет 2004
Прикажи детали 543 Biodiversity Strategy and Action Plan of the Republic of Macedonia Биодиверзитет 2004
Прикажи детали 544 Bioloska i krajobrazna raznolikost Hrvatske Биодиверзитет 1999
Прикажи детали 545 Стратегија за развој на Еко туризмот во Берово Природа 2005
Прикажи детали 546 Economie de l'environnement et des ressources naturelles Општо 2005
Прикажи детали 547 Biological and landscape diversity of Croatia Биодиверзитет 2000
Прикажи детали 548 физибилити студија Проект за заштита на Охридското Езеро Вода 1995
Прикажи детали 549 Тихомир Арсовски Студија за заштита на водата на реката Вардар со притоките од загадување Вода 1991
Прикажи детали 550 Ревизија на хидрогеолошките и хидролошко-метеоролошките истражувања за потеклото на водите на изворот Рашче - Скопско Општо 1975
Прикажи детали 551 Limnological investigations of Ohrid and Prespa Lakes vol.3&4 Биодиверзитет 2005
Прикажи детали 552 Стефанка Хаџи Пецова, Михаило Зиков, Пене Пенев Планинскиот масив Јакупица Природа 1999
Прикажи детали 553 E.Almassy, Zs.Buzals Inventory of transboundary groundwaters Вода 1999
Прикажи детали 554 B.van der Grift, J.G.F. van Dael Problems-oriented approach and the use of indicators Вода 1999
Прикажи детали 555 Application of models Вода 1999
Прикажи детали 556 V Savetovanje o nacionalnim i regionalnim parkovima Jugoslavije Природа 1982
Прикажи детали 557 Прирачник за енергетска ефикасност Климатски промени 2007
Прикажи детали 558 Arkalolil bas energetikano sukarbutikeribe Општо 2007
Прикажи детали 559 European Rivers and Lakes Вода 1994
Прикажи детали 560 Into the second centory of worldwide glacier monitoring-prospects and strategies Вода 1998
Прикажи детали 561 Хидролошки годишник на Република Македонија 2003 Вода 2009
Прикажи детали 562 The European Union and the Western Balkans Forging the future Општо 2005
Прикажи детали 563 Svjetska kulturna i prirodna bastina Природа 1990
Прикажи детали 564 project WILD Природа 1992
Прикажи детали 565 Каталог највечих стабала Републике Српске Шумарство 2003

За повеќе информации: Сектор за комуникација со јавност/МЖСПП
тел.3215-503 e-mail: s.gjorgjieva@moepp.gov.mk и skj.mzspp@gmail.com
Responsive image Responsive image