Responsive image

Е-БИБЛИОТЕКА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ


Прикажи во .pdf .xls
Број на ставки: 643
Акција Инвентарен број Автор Заглавие Област Година
Прикажи детали 601 Катерина Костадинова-Даскаловска Трет национален план за климатски промени: Намалување на ризици од катастрофи и климатските промени:Оцена на ранливост и препораки за адаптација Климатски промени 2014
Прикажи детали 602 Occupational Medicine in Europe: Scope and Competencies Здравство 1998
Прикажи детали 603 NEWSLETTER of the Working Group on Migratory Birds of the Western Palearctic Region Природа 1995
Прикажи детали 604 LAND USE CHANGES AND NATURE CONSERVATION IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE: Abstracts: List of participants Природа 1995
Прикажи детали 605 Душко Ѓузелковски ВЛИЈАНИЕ НА ПОДЗЕМНАТА ИЗДАН ВО ДОТЕКОТ НА ДОЈРАНСКОТО ЕЗЕРО: abstract Вода 1991
Прикажи детали 606 EEA Annual Report 1997 Општо 1998
Прикажи детали 607 Annual report 1998 Општо 1999
Прикажи детали 608 Annual report 1999 Општо 2000
Прикажи детали 609 Annual report 2000 Општо 2001
Прикажи детали 610 Annual report 2001 Општо 2002
Прикажи детали 611 Annual report 2002 Општо 2003
Прикажи детали 612 Annual report 2003 Општо 2004
Прикажи детали 613 Fourth Annual Survey on the implementation and enforcement of Community environmental law 2002 Општо 2003
Прикажи детали 614 EEA Signals 2004 Општо 2004
Прикажи детали 615 Four Scenarios for Europe Општо 2003
Прикажи детали 616 Designing effective assessments:The role of participation, science and governance, and focus Општо 2001
Прикажи детали 617 Material Evidence : Practical recommendations for national and european resource use Природа 1999
Прикажи детали 618 Annual report 2001:SERVING THE REGION Општо 2001
Прикажи детали 619 1990-2005:PIECE BY PIECE:PROJECTS AND PROGRAMMES FOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE Општо 2005
Прикажи детали 620 Annual report 2002:bringing the message home Општо 2002
Прикажи детали 621 World Resources 2002-2004 Општо 2003
Прикажи детали 622 CLIMATE CHANGE 2001: Impacts, Adaptation, and Vulnerability Климатски промени 2001
Прикажи детали 623 CLIMATE CHANGE 2001: The Scientific Basis Климатски промени 2001
Прикажи детали 624 Global Environment Outlook 2000 Општо 1999
Прикажи детали 625 WORLD DIRECTORY OF ENVIRONMENTAL ORGANIZATIONS Општо 2001
Прикажи детали 626 Environment in the European Union at the turn of the century Општо 1999
Прикажи детали 627 STRATEGY FOR EU ENVIRONMENTAL LAW APPROXIMATION PROJECT ЕУ 2006
Прикажи детали 628 Environment for Europe: Fourth Ministerial Conference, Aarhus Општо 1999
Прикажи детали 629 ПРАВНИ ДОКУМЕНТИ Општо 2016
Прикажи детали 630 Никола Панов ТуРИСТИЧКА ЕНЦИКЛОПЕДИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Природа 2001
Прикажи детали 631 НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЈА ЗА АПРОКСИМАЦИЈА ВО ЖИВОТНАТА СРЕДИНА Општо 2008
Прикажи детали 632 АНАЛИЗА И ВАЛОРИЗАЦИЈА НА БИОДИВЕРЗИТЕТОТ НА НАЦИОНАЛНО НИВО Биодиверзитет 2010
Прикажи детали 633 SECOND NATIONAL ENVIRONMENTAL ACTION PLAN Општо 2006
Прикажи детали 634 ЕКОЛОШКИТЕ АСПЕКТИ НА ПРОСТОРНОТО ПЛАНИРАЊЕ ВО РМ: Стручно-научен семинар:Тези за тематска расправа Одржлив развој 1995
Прикажи детали 635 SPATIAL PLAN OF THE OHRID-PRESPA REGION 2005-2020 Одржлив развој 2005
Прикажи детали 636 ПРОСТОРЕН ПЛАН НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА:стратегија за просторен развој Одржлив развој 2004
Прикажи детали 637 ПРОСТОРЕН ПЛАН НА РМ:стратегија за просторен развој/ SPATIAL PLAN OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA spatial planning strategy Одржлив развој 2004
Прикажи детали 638 NATIONAL REPORT ON THE SPATIAL DEVELOPMENT OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA Одржлив развој 2010
Прикажи детали 639 НАЦИОНАЛЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОСТОРЕН РАЗВОЈ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Одржлив развој 2010
Прикажи детали 640 Трајче Стафилов, Роберт Шајн, Блажо Боев, Јулијана Цветковиќ, Душко Мукаетов, марјан Андреевски ГЕОХЕМИСКИ АТЛАС НА КАВАДАРЦИ И НЕГОВАТА ОКОЛИНА/GEOCHEMICAL ATLAS OF KAVADARCI AND THE ENVIRONS Почва 2008
Прикажи детали 641 Трајче Стафилов, Биљана Балабанова,Роберт Шајн, катерина Бачева,Блажо Боев ГЕОХЕМИСКИ АТЛАС НА РАДОВИШ И НЕГОВАТА ОКОЛИНА И ДИСТРИБУЦИЈА НА ТЕШКИ МЕТАЛИ ВО ВОЗДУХОТ/GEOCHEMICAL ATLAS OF РАДОВИС AND THE ENVIRONS AND THE DISTRIBUTION OF HEAVY METALS IN THE AIR Почва 2010
Прикажи детали 642 САМООЦЕНКА НА НАЦИОНАЛНИТЕ КАПАЦИТЕТИ ЗА ГЛОБАЛНО УПРАВУВАЊЕ СО ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Општо 2005
Прикажи детали 643 MACEDONIA'S NATIONAL CAPACITY NEEDS SELF ASSESMENT FOR GLOBAL ENVIRONMENTAL MANAGEMENT Општо 2005

За повеќе информации: Сектор за комуникација со јавност/МЖСПП
тел.3215-503 e-mail: s.gjorgjieva@moepp.gov.mk и skj.mzspp@gmail.com
Responsive image Responsive image