Responsive image

Е-БИБЛИОТЕКА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ


Прикажи во .pdf .xls
Број на ставки: 740
Акција Инвентарен број Автор Заглавие Област Година
Прикажи детали 701 ANALIZA E GJENDJES PROJEKTI: “ZHVILLIMI I GAZETARISË HULUMTUESE EKOLOGJIKE Комуникации 2016
Прикажи детали 702 Антонио Јовановски , Мартин Милошевски Зелените работни места и младите во Република Македонија Општо 2018
Прикажи детали 703 Илија Насов, Славе Арменски, Сања Поповска-Василевска Климатски промени и обновливи извори на енергија Климатски промени 2016
Прикажи детали 704 Зоран Марков, Милијана Георгиевска Пречистување на отпадни води Вода 2016
Прикажи детали 705 Антонио Јовановски , Александар Трпковски Можности за младите во време на климатски промени и енергетска транзиција Климатски промени 2015
Прикажи детали 706 Фране Јовановски, Искра Стојковска, Мила Голчева Можности за студии за обновливи извори на енергија и енергетска ефикасност во Македонија, Франција и Германија Климатски промени 2014
Прикажи детали 707 Антонио Јовановски Батерии - опасност или можност: Заштеда на енергија и ресурси преку рециклирање батерии Отпад 2014
Прикажи детали 708 Таки Фити, Адбулмнаф Беџети, Цветан Грозданов Приоритети на идниот развој на Р.Македонија Општо 2017
Прикажи детали 709 Александар Лашков Студија за туристичките потенцијали за одржлив рурален туризам во микро-регионот Плачковица - Лакавица Општо 2018
Прикажи детали 710 Александар Лашков План за развој на одржлив рурален туризам во микро-регионот Плачковица - Лакавица Општо 2018
Прикажи детали 711 Environmental performance reviews Macedonia Општо 2002
Прикажи детали 712 2nd Environmental performance reviews Macedonia Општо 2011
Прикажи детали 713 Архуска конвенција: Прирачник за имплементација Комуникации 2002
Прикажи детали 714 Методологија за изработка на локален акционен план за животна средина Локална самоуправа 2007
Прикажи детали 715 ЛЕАП:Локален акционен план за животната средина:општина Липково Локална самоуправа 2004
Прикажи детали 716 ЛЕАП:Локален акционен план за животната средина:општина Дојран Локална самоуправа 2007
Прикажи детали 717 ЛЕАП:Локален акционен план за животната средина:општина Илинден Локална самоуправа 2005
Прикажи детали 718 ЗЕЛЕН ПАКЕТ Република Македонија Општо 2008
Прикажи детали 719 Надминување на границите на живеењето во урбаните средини Општо 2010
Прикажи детали 720 ЗЕЛЕН ПАКЕТ ЈУНИОР Република Македонија Општо 2012
Прикажи детали 721 Авантурите на Бојан и Јана Општо 2012
Прикажи детали 722 Прирачник за вклучување на јавноста во донесување одлуки за животната средина Општо 2013
Прикажи детали 723 Преглед на животната средина во Југоисточна Европа 2013 Општо 2013
Прикажи детали 723 Прирачник за вмрежување во животната средина Комуникации 2013
Прикажи детали 724 Моќта е во твоите раце Водич за Протоколот за регистри за испуштање и пренос на загадувачи Општо 2017
Прикажи детали 725 Студија за адаптација на анималното производство во РМ според климатските промени со акциски план Климатски промени 2014
Прикажи детали 726 Eurobats No.9 Guidance on the conservation and management of critical feeding areas and commuting routes for bats Природа 2019
Прикажи детали 727 Flood modelling study for the city of Skopje Вода 2016
Прикажи детали 728 Студија за моделирање на полавите во Градот Скопје Вода 2016
Прикажи детали 729 Национална стратегија за биолошка разновидност со акциски план 2018-2023 Биодиверзитет 2018
Прикажи детали 730 Национална стратегија за заштита на природата 2017-2027 Природа 2018
Прикажи детали 731 ЕКО СИСТЕМИ И ЕКОСИСТЕМСКИ УСЛУГИ Природа 2019
Прикажи детали 732 EKOSISTEMET DHE SHËRBIMET E EKOSISTEMEVE Природа 2019
Прикажи детали 733 Национални црвени листи во Република Северна Македонија Биодиверзитет 2019
Прикажи детали 734 Listat Kombё tё Kuge nё Republikёn e Maqedonisё sё Veriut Биодиверзитет 2019
Прикажи детали 735 National Red Lists in the Former Yugoslav Republic of Macedonia Биодиверзитет 2018
Прикажи детали 736 Environmental performance reviews: North Macedonia: Third Review Општо 2019
Прикажи детали 737 Насоки на Европската Унија за унапредување и заштита на правата на децата Општо 2017
Прикажи детали 738 Три Рио Конвенции Општо 2004
Прикажи детали 739 Thomais Vlachogianni The natural wealth and legacy of the Drin River Basinsin:inspiring our collective actions Природа 2015

За повеќе информации: Сектор за комуникација со јавност/МЖСПП
тел.3215-503 e-mail: s.gjorgjieva@moepp.gov.mk и skj.mzspp@gmail.com
Responsive image Responsive image